Att skapa ett fysiskt objekt av en idé är bland det häftigaste jag kan tänka mig, och att tillverka en möbel från grunden ger mig en otrolig tillfredställelse. Jag tror på att sprida detta välbefinnande genom de möbler jag tillverkar och på så sätt göra världen till en lite vackrare plats.

Under mina många sommrar ute i skärgården som barn lärde jag mig att segla, jag fick också lära mig hur båtens formen påverkade hur bra den kunde segla. Det var någonstans där, med blöta fötter och vind i seglen mitt intresse för formgivning grundades, har jag märkt när man blickar tillbaka. Mycket handlar om att få just funktion och design att mötas på ett estetiskt vis, oavsett om det gäller ett fordon, en stol eller en telefon. Det är någonting jag arbetar mycket med i designprocessen för att sedan låta mötet av materialen förstärka uttrycket.

I och med ett arbete från formgivning till tillverkning belyser jag hantverkets kvaliteter och fördelar. Inom ramen för verksamheten ligger skapandet av innovativa möbler, konsthantverk, byggnad av utställningar och scenografiska lösningar. 

-

To create a physical object of an idea is among the coolest thing I can imagine, and to produce a piece of furniture from scratch gives me an incredible satisfaction. I believe in spreading this welfare through the furniture I make and thus make the world a more beautiful place. 

During my many summers in the archipelago as a child I learned to sail, I also got to teach me how the 
boat's shape affected how well it could sail. It was somewhere there, with wet feet and the wind in its sails my interest in design was established, I've noticed when I look back. A lot has to get right function and design to meet in an aesthetic sense, whether it is a vehicle, a chair or a telephone. It's something I work a lot with the design process, and then allow the meeting of different materials enhance the look. 

With a work from design to manufacturing I illustrates the craft qualities and benefits. As part of the business is the creation in innovative furniture, arts and crafts, building of exhibitions and stage design solutions.